युगादिकृत - नाम का मतलब

नाम - युगादिकृत

नामांक - 7

नाम का मतलब - Creator of the beginning of the world

लिंग - Boy

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - वृश्चिक

भाग्यशाली रुद्राक्ष - तीन मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - माणिक्य

loader