स्वार्जित, स्वर्जित् - नाम का मतलब

नाम - स्वार्जित, स्वर्जित्

नामांक - 9

नाम का मतलब - Winning heaven

लिंग - Boy

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - कुंभ

भाग्यशाली रुद्राक्ष - सात मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - नीलम

loader