श्मशानकालिका - नाम का मतलब

नाम - श्मशानकालिका

नामांक - 2

नाम का मतलब - Black goddess of crematoriums

लिंग - Girl

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - कुंभ

भाग्यशाली रुद्राक्ष - सात मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - नीलम

loader