पुच्‍च्चन्दक - नाम का मतलब

नाम - पुच्‍च्चन्दक

नामांक - 3

नाम का मतलब - Carrying eggs on the tail

लिंग - Boy

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - कन्या

भाग्यशाली रुद्राक्ष - चार मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - पन्ना

loader