प्रिहुकीर्ति - नाम का मतलब

नाम - प्रिहुकीर्ति

नामांक - 5

नाम का मतलब - One whose fame has reached far

लिंग - Boy

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - कन्या

भाग्यशाली रुद्राक्ष - चार मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - पन्ना

loader