मन्हिष्ठ - नाम का मतलब

नाम - मन्हिष्ठ

नामांक - 6

नाम का मतलब - Granting according to the wishes

लिंग - Boy

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - सिंह

भाग्यशाली रुद्राक्ष - एक मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - माणिक्य

loader