कुमुदपुष्पा - नाम का मतलब

नाम - कुमुदपुष्पा

नामांक - 9

नाम का मतलब - As beautiful as the white water lily

लिंग - Girl

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - मिथुन

भाग्यशाली रुद्राक्ष - चार मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - पन्ना

loader