कर्पूरतिलका - नाम का मतलब

नाम - कर्पूरतिलका

नामांक - 7

नाम का मतलब - One who applies camphor on the forehead

लिंग - Girl

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - मिथुन

भाग्यशाली रुद्राक्ष - चार मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - पन्ना

loader