छीन्नींतम्मा - नाम का मतलब

नाम - छीन्नींतम्मा

नामांक - 3

नाम का मतलब - Village of goddess regarded as the head of the household

लिंग - Girl

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - मेष

भाग्यशाली रुद्राक्ष - तीन मुखी

शुभ रत्न - मूंगा

loader