बृहती - नाम का मतलब

नाम - बृहती

नामांक - 7

नाम का मतलब - The lute of manu chakshusha and wife of ripu

लिंग - Girl

धर्म - Hindu

भाषा - hindu

राशि - वृषभ

भाग्यशाली रुद्राक्ष - छह मुखी रुद्राक्ष

शुभ रत्न - हीरा

loader